NORMATIVA

lll

NORMES DE L’ESCOLA

 

 • L’import de la matrícula i de la mensualitat no es retornarà per cap motiu, a no ser que s’anul·li la classe de forma definitiva.
 • Si un alumne/a es donés de baixa haurà de comunicar-ho amb 15 dies d’antelació a Secretaria, altrament haurà de fer efectiu el rebut del mes corresponent.
 • Aquesta escola segueix els mateixos dies festius i de lliure disposició que els col·legis.
 • La participació en el Festival de Fi de Curs és opcional per a tot l’alumnat.
 • Per canvis de classes, d’horaris o baixes comunicar-ho al professorat i a secretaria de l’escola.
 • No es poden recuperar classes els dissabtes.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar la classe en cas que no hi hagués un mínim d’alumnes.
 • L’escola no es responsabilitza dels objectes perduts.
 • Tots els alumnes han d’anar amb el cabell recollit (jazz) i amb monyo (ballet).
 • És obligatori portar l’uniforme de l’escola a les classes de dansa clàssica.
 • Recuperació opcional: preguntar-ho al professor/a i si és possible i l’alumne/a ho desitja pot recuperar la seva classe durant el mateix mes. Les recuperacions no són acumulables i NO es poden recuperar els dies festius o els de lliure disposició proposats pel CEM (Ajuntament de Girona).