NOVA NORMATIVA

 

ggggg

A continuació us especifiquem les més importants:

JJJJJJJJJJJJJJJJJ

1. No es permetrà l’accés abans de l’hora establerta de l’activitat.

2. No podrà entrar a les instal·lacions cap familiar o acompanyant.

3. Mantenir la distància de 2 metres en tot moment.

4. Venir vestits de de casa / L´ús de vestuaris i dutxes estarà prohibit fins que sanitat comuniqui un aixecament de les mesures de prevenció.

5. Control de temperatura (no es permetrà l’entrada en cas de ser supeior a 37.5º).

6. Disposem de gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans.

7. Tenim una zona especial per a treure’s les sabates del carrer / Només es pot anar per l’interior de l’Escola amb les sabatilles de ballet o de jazz.

8. L’ús de la mascareta: és opcional per alumnes fins als 6 anys / Per a la resta d’alumnes és obligatori un cop dins de l’escola i també durant tota la classe / Fem exercicis adequats i amb els temps de respiració adients i compatibles / És obligatori portar-la posada en tot moment per a tot el professorat del nostre centre educatiu.

Us recordem que ens heu de portar impresa i firmada la Declaració Responsable (menors i majors d’edat / Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) el primer dia de classe.

En cas de confinament no es cobrarà cap rebut durant les setmanes que l’escola hagi estat tancada. S’oferiran classes online a qui ho desitgi.

Anirem actualitzant i seguirem rigorosament les mesures que ens dictin les Autoritats Sanitàries i Educació.

Normes de l’Escola:

 • Si un alumne es donés de baixa haurà de comunicar-ho amb 15 dies d’antelació a Secretaria, altrament haurà de fer efectiu el rebut del mes corresponent.
 • La participació al Festival de Fi de Curs és opcional per a tot l’alumnat.
 • Per canvis de classes, d’horaris o baixes comunicar-ho al professorat i a secretaria de l’escola.
 • No es poden recuperar classes els Dissabtes.
 • L’import de la matrícula i de la mensualitat no es retornerà per cap motiu, a no ser que s’anul·li de forma definitiva la classe.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar la classe en cas de que no hi hagués un mínim d’alumnes.
 • Aquesta escola segueix el mateixos dies festius i de lliure disposició que els col·legis.
 • L’escola no es responsabilitza dels objectes perduts.
 • Recuperació opcional: preguntar-ho al professor/a i si és possible i l’alumne ho desitja pot recuperar la seva classe durant el mateix mes. Les recuperacions no són acumulables i NO es poden recuperar els dies festius o els de lliure disposició proposats pel CEM (Ajuntament de Girona).
 • Tots els alumnes han d’anar amb el cabell recollit (jazz) i amb monyo (ballet).
 • És obligatori portar l’uniforme de l’escola tant a les classes de jazz com a les de ballet.

La Reglamentació interna d’aquest centre estableix que cadascun dels nivells assenyalats en el nostre horari, correspon a períodes mínims de tres anys de durada. Segons el criteri del professor i les aptituds de l’alumne, tenint en compte que el desenvolupament a la dansa i l’expressió artística és un procés summament lent i rigurós. 

El fet de cursar tres o quatre anys el mateix nivell és la normativa habitual i en cap moment significa una incapacitat de l’estudiant.

llll

 

 

 

 

llllllllllllll

…