NOVA NORMATIVA

 

ggggg

A continuació us especifiquem les més importants:

JJJJJJJJJJJJJJJJJ

1. No es permetrà l’accés abans de l’hora establerta de l’activitat.

2. No podrà entrar a les instal·lacions cap familiar o acompanyant.

3. Mantenir la distància de 2 metres en tot moment.

4. Venir vestits de de casa / L´ús de vestuaris i dutxes estarà prohibit fins que sanitat comuniqui un aixecament de les mesures de prevenció.

5. Control de temperatura (no es permetrà l’entrada en cas de ser supeior a 37.5º).

6. Disposem de gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans.

7. Tenim una zona especial per a treure’s les sabates del carrer / Només es pot anar per l’interior de l’Escola amb les sabatilles de ballet o de jazz.

8. L’ús de la mascareta: és opcional per alumnes fins als 6 anys / Per a la resta d’alumnes és obligatori un cop dins de l’escola i també durant tota la classe / Fem exercicis adequats i amb els temps de respiració adients i compatibles / És obligatori portar-la posada en tot moment per a tot el professorat del nostre centre educatiu.

Us recordem que ens heu de portar impresa i firmada la Declaració Responsable (menors i majors d’edat / Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) el primer dia de classe.

Anirem actualitzant i seguirem rigorosament les mesures que ens dictin les Autoritats Sanitàries i Educació.

Normes de l’Escola:

 • Si un alumne es donés de baixa haurà de comunicar-ho amb 15 dies d’antelació a Secretaria, altrament haurà de fer efectiu el rebut del mes corresponent.
 • La participació al Festival de Fi de Curs és opcional per a tot l’alumnat.
 • Per canvis de classes, d’horaris o baixes comunicar-ho al professorat i a secretaria de l’escola.
 • No es poden recuperar classes els Dissabtes.
 • L’import de la matrícula i de la mensualitat no es retornerà per cap motiu, a no ser que s’anul·li de forma definitiva la classe.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar la classe en cas de que no hi hagués un mínim d’alumnes.
 • Aquesta escola segueix el mateixos dies festius i de lliure disposició que els col·legis.
 • L’escola no es responsabilitza dels objectes perduts.
 • Recuperació opcional: preguntar-ho al professor/a i si és possible i l’alumne ho desitja pot recuperar la seva classe durant el mateix mes. Les recuperacions no són acumulables i NO es poden recuperar els dies festius o els de lliure disposició proposats pel CEM (Ajuntament de Girona).
 • Tots els alumnes han d’anar amb el cabell recollit (jazz) i amb monyo (ballet).
 • És obligatori portar l’uniforme de l’escola tant a les classes de jazz com a les de ballet.

La Reglamentació interna d’aquest centre estableix que cadascun dels nivells assenyalats en el nostre horari, correspon a períodes mínims de tres anys de durada. Segons el criteri del professor i les aptituds de l’alumne, tenint en compte que el desenvolupament a la dansa i l’expressió artística és un procés summament lent i rigurós. 

El fet de cursar tres o quatre anys el mateix nivell és la normativa habitual i en cap moment significa una incapacitat de l’estudiant.

llll

 

 

 

llllllllllllll

…